High-Build Topcoat

Varenummer: Trim/Al Vekt: 0.5 kg
En høytbyggende topplakk som kan legges på de fleste underlag. 
Passer til bruk over eksisterende malingsflater. Hurtigtørkende. God dekkevne
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Datablader

Klarna her


Nullstill

kr149.00