WELD #2 Sinkbasert sveisegrunning, 450 ml

Varenummer: WELD/AL Vekt: 0.5 kg

Sinkbasert primer for sveisegrunning, med høy vedheft og gode ledeevner. WELD #2 gir deg den beste rustbeskyttelsen for både SPOT-, MIG- og TIG-sveising. Hurtigtørkende formulering gjør sveiseprosessen raskere for deg.

 

 

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Datablader

Klarna her

kr319.00