GRIP#4 Universal 1K Heftprimer, 450 ml

Varenummer: GRIP/AL Vekt: 0.5 kg

Universal heftprimer for maling, lim og fugemasse. GRIP/AL er perfekt til bruk i bunn av Raptor Bedliner der det er vanskelig å matte ned før lakkering. Brukes til å fremme vedheft på alle overflater som plast, aluminium og malte overflater .
Ideell for vanskelige områder som rundt dørhåndtak og vindu. Primeren er klar til bruk.

 

 

H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

H315 – Irriterer huden

H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon

H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H361 – Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader

H373 – Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Datablader

Klarna her

kr239.00