ACID #8 grå syregrunningsspray, 450 ml

Varenummer: ACID/AL Vekt: 0.5 kg

Grå syregrunning på sprayboks for deg som skal lakkere på vanskelige underlag som galvanisert stål og aluminium. Hurtigtørkende formulering gjør at du kan påføre hovedfargen kort tid etter grunning.

 

 

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol

H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

H302+H312+H332 – Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding

H315 – Irriterer huden

H318 – Gir alvorlig øyeskade

H335 – Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Datablader

Klarna her

kr239.00